SPRAVA ZA PODMAZIVANJE

MEMOLUB® HPS je autonomna elektro-mehanička sprava za podmazivanje sa jednom ili više tačaka. Mazivo brizga pod pritiskom 25 bara, što otvara nove široke mogućnosti upotrebe, koje nisu moguće sa sličnim konvencionalnim sistemima.
MEMOLUB® HPS možemo da montiramo do 8 metara od tačke podmazivanja. Tako izbe- gavamo teško dostupna ili opasna mesta podmazivanja, a osoblje u održavanju može da obavlja svoj posao brzo i bezbedno.

 
Češće podmazivanje u malim količinama smanjuje potrošnju maziva i produžava životni vek mašinskih delova.
Podmazivanje je potrebno tokom rada mašine. Dovod pravog maziva na pravo mesto u pravo vreme u pravim količinama je osnovna funkcija podmazivanja a MEMOLUB HPS obavlja upravo to.

3 VELIČINE

Zastoje mašina zbog podmazivanja (težak pristup, pokretni delovi itd.) je moguće izbeći montažom MEMOLUB® HPS. MEMOLUB® HPS može da se upotrebljava i kao mali centralni sistem podmazivanja. U kombinaciji s progresivnim distribucionim sklopovima dobijemo MEMOLUB® HPS podmazivanje na više tačaka. S takvim načinom jednostavno i ekonomski efikasno smanjujemo troškove u održavanju.
MEMOLUB® HPS postoji u tri veličine: STANDARD, s kertridžem 120cm3, MEGA s kertridžem 240cm3 i GIGA s kertridžem 480cm3.

PUMPA

Klipna pumpa koja je sastavni deo MEMOLUB® HPS izbrizga mast ili ulje s pritiskom do 25 bara. Taj visokoefikasni sistem može da pumpa masti, koje na radnim temperaturama viskoznosti baznog ulja imaju do 15.000 cSt.
MEMOLUB® HPS efikasno pumpa konvencionalne višenamenske masti pri temperaturama do -15oC. Uz upotrebu specijalnih masti, moguće je podmazivanje i na -25oC.
MEMOLUB® HPS je potpuno autonomna sprava. Napaja se iz baterijskog sklopa. Bez obzira na rad s visokim pritiscima, potrošnja energije je veoma mala. Bez zamene baterija MEMOLUB® HPS ispumpa rezervoar 240cm3 na konstantnoj temperaturi 0o C odnosno rezervoar 480 cm3 pri +5oC odnosno u kraćim špicama i na nižim temperaturama. Za upotrebu na nižim temperaturama je moguće dobiti posebne baterije i posebne masti.

MEMO

Jedinica MEMO je jedinstven sistem za doziranje dnevne količine masti s MEMOLUB HPS. MEMO jedinicu programiramo na početku i zatim je trajno montiramo na mesto podmazivanja.
Osoblje koje je zaduženo za održavanje ne mora na svakoj intervenciji ponovno podešavati potrebne parametre. Organizacija posla je tako veoma pojednostavljena. Programiranje MEMO jedinice je jednos- tavno i zahteva veoma malo vremena. 
Tabela u nastavku prikazuje standardna podešavanja.

MEMOLUB HPS osnovna podešavanja
Op.: B=Crni obruč (black)/ W=Beli obruč(white) /R=Crveni obruč (red)

SPLITTER

Pomoću splitera SPLITTER MEMO, MEMOLUB® HPS postaje ekonomičan sistem za podmazivanje mašinskih delova koji obično imaju dva mesta za podmazivanje, kao npr. pumpe, ventilatori, ležajevi, elektro-motori isl.
MEMOLUB možemo da upotrebljavamo za pod- mazivanje do 8 mesta za podmazivanje.

KERTRIDŽI I BATERIJE

Jedini potrošni materijal tokom višegodišnjeg delovanja MEMOLUB HPS su kertridži i baterije, što ne predstavlja veliki trošak.
MEMOLUB HPS može da se upotrebljava s različitim tipovima masti kao npr. višenamenske, visokoefikasne, nisko- i visokotemperaturne, za zupčaniške prenose, za upotrebu u prehrambenoj industriji i to razredi NLGI do 2/3.
Upotreba sistema MEMOLUB HPS skupa s mastima za teške uslove rada je posebno efikasna pri podmazivanju ležajeva u mokrim ili prašnjavim uslovima, kao npr. u kamenolomima, cemetarama i čeličanama.